ติดต่อเรา

สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย

อาคารอุตสาหกรรมเกษตร 3 ชั้น 4 ห้อง 3410

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

โทร :                          แผนที่